بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد عرضه کننده بیمه های زندگی و غیرزندگی است.
بیمه های زندگی شامل:
بیمه های اشخاص است به این صورت که در بیمه اشخاص نگرانی های بیمه گذار را در مقابل معیشت خانواده او پس از فوت و هزینه های درمان خود و خانواده تامین می کند. بیمه پاسارگاد برای رفع این نگرانی ها دست به صدور انواع بیمه اشخاص شامل: عمر، حوادث، درمان زده است.