بیمه های مسئولیت در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت در قبال کارکنان:

فرم پرسشنامه بیمه مسئولیت در قبال کارکنان

1. بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان مشاغل صنعتی، خدماتی، بازرگانی:

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارات جانی وارد به کارکنان در مشاغلی مانند فروشگاه ها، کارخانجات، انبارها و در کل مواردی که کارکرد صنعتی، خدماتی و بازرگانی دارند تحت پوشش می باشد.
فرم پرسشنامه و پیشنهاد مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان مشاغل صنعتی، خدماتی، بازرگانی

2. بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی:

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارات جانی وارد به کارکنان در پروژه های عمرانی مثل سد سازی، راهسازی، احداث شبکه فاضلاب، لوله کشی بین شهری و … تحت پوشش می باشد.
فرم پرسشنامه و پیشنهاد مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی

3. بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی-ابنیه:

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارات جانی وارد به کارکنان ساختمانی شاغل در پروژه طبق شرایط مندرج در بیمه نامه تحت پوشش می باشد.
فرم پرسشنامه و پیشنهاد مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی-ابنیه

منبع سایت بیمه پاسارگاد