بیمه های مسئولیت در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای:

1. بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان:

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان یا پیراپزشکان برای جبران خسارات جانی وارد به بیماران ناشی از خطای پزشکی در انجام امور درمانی تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

2. بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، داروخانه:

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و داروخانه‌ها برای جبران خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از قصور حرفه ای مسئولین فنی تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، داروخانه

منبع سایت بیمه پاسارگاد