بیمه ریسک های متنوع

انواع بیمه ریسک های متنوع:

بیمه ریسکهای متنوع
بیمه ریسکهای متنوع

بیمه پول در صندوق:

 
دراین نوع بیمه وجوه نقد و اوراق بهادار موجود در صندوق و خزانه بانک ها، موسسات و شرکت ها در تمام شبانه روز در مقابل خطر ناشی از سرقت اعم از مسلحانه و غیرمسلحانه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

 بیمه پول  در راه:
در این بیمه وجوه درحین نقل و انتقال بیمه گذار در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت اعم از مسلحانه یا غیرمسلحانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

 بیمه انرژی

 بیمه بدنه کشتی

منبع سایت بیمه پاسارگاد