بیمه درمان

بیمه های درمان به دو دسته تقسیم می شود.

  1. بیمه تکمیلی درمان گروهی
  2. بیمه درمان مسافران عازم به خارج از کشور

بیمه درمان تکمیلی گروهی:

باتوجه به هزینه های بالا در خدمات بیمارستانی و برای جبران این هزینه ها، بیمه پاسارگاد بیمه های درمانی خود را مطرح می کند. این بیمه باید به صورت گروهی ارائه شود و سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنها از 100 نفر بیشتر است می توانند از پوشش بیمه گروهی استفاده کنند.

بیمه درمان مسافران خارج از کشور:

افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند می توانند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند و طبق قراردادی که بین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان بسته شده است تمامی خسارات این بیمه نامه تضمین و ارائه می گردد.