بیمه حوادث

موضوع  بیمه حوادث به این صورت است که در زمان از کارافتادگی دایم، فوت و یا نقص عضو بیمه شده سرمایه بیمه را تامین می کند. در بیمه حوادث با پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در مقابل کلیه خطرات ناشی از فوت و نقص  عضو دائم اعم از کلی و جزئی یا  هزینه پزشکی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.